Statut

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT „SOKÓŁ”

STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa w oparciu o niniejszy statut.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Włocławek.
7. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego godła, pieczęci i sztandaru.
8. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, w tym także międzynarodowych.
9. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego i jego działalność w całości zawiera się w sferze działalności pożytku publicznego.

Rozdział II
Cele i środki działania

1. Celami Stowarzyszenia są:
    a) aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych,
    b) działalność wydawniczo – propagatorska,
    c) edukacja ekologiczna,
    d) podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz osób współpracujących.
    e) wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi).
    f) hodowla zwierząt gatunków chronionych
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
    a) wspieranie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
    b) prowadzenie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
    c) monitoring w środowisku naturalnym oraz wspomaganie rozwoju dzikich populacji,
    d) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia,
    e) ochrona miejsc przebywania i rozrodu zwierząt gatunków chronionych,
    f) rehabilitacja zwierząt gatunków chronionych,
    g) udział w sympozjach i konferencjach,
    h) szkolenie członków stowarzyszenia oraz współpracowników,
    i) inicjowanie, finansowanie i współfinansowanie badań naukowych,
    j) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji, sympozjów, wypraw naukowych i szkoleniowych oraz innych imprez,
    k) prowadzenie działalności wydawniczej,
    l) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
    m) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
    n) opiniowanie projektów które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
    o) powoływanie fundacji,
    p) prowadzenie hodowli ptaków drapieżnych przeznaczonych do celów sokolniczych,
    q) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego sokolnictwa i ochrony dzikich zwierząt,
    r) inne działania realizujące cele statutowe.
3. Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów może zatrudniać osoby fizyczne.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
5. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
    a) wydawania książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych i pozostałych wydawnictw,
    b) organizacji targów, wystaw,
    c) naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
    a) zwyczajnych,
    b) wspierających,
    c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
    a) złoży deklarację członkowską,
    b) przedstawi opinię trzech członków Stowarzyszenia,
    c) zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia i po opłaceniu wpisowego.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia nadawane jest przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
    a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
    b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
    c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
    d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
    a) opłacania składek członkowskich,
    b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
    c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
    a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
    b) wykluczenia przez Zarząd:
        i. z powodu nieopłacenia składek,
        ii. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
        iii. z powodu notorycznego braku aktywności w pracach Stowarzyszenia,
        iv. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
v. działania na szkodę Stowarzyszenia
    c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
    d) śmierci członka
14. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
    a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
    b) śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna.
    c) skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja, zgodnie z przepisami Statutu. Skreślenie następuje drogą uchwały Zarządu.
    d) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za działanie na szkodę Stowarzyszenia
15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
    a) Walne Zgromadzenie Członków,
    b) Zarząd,
    c) Komisja Rewizyjna,
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
    a) w pierwszej kolejności wybiera się Prezesa, następnie pozostałych członków Zarządu,
    b) Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd ze swojego składu.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
4. Przy równej liczbie głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu, w Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący tej Komisji
5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
    a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
    b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
7. Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Towarzystwa.
8. W przypadku braku wymaganego statutem quorum, Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie 0,5 godziny później.
9. Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie odbywające się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę uczestników
10. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej, niż raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać sprawy wyłącznie przedstawione w zawiadomieniu o zebraniu.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
    a) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
    b) uchwalania zmian statutu,
    c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
    d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    e) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
    f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
    g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
    h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
    i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
    j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
15. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
16. W skład Zarządu wchodzą:
    a) Prezes,
    b) Z-ca Prezesa,
    c) Sekretarz,
    d) Skarbnik.
17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku
18. Do kompetencji Zarządu należy:
    a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
    b) realizacja celów Stowarzyszenia,
    c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
    d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
    e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
    f) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
    g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
    h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
    i) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
    j) przyjmowanie i skreślanie członków,
    k) uchwalanie niezbędnych regulaminów regulujących zagadnienia nie objęte niniejszym Statutem,
    l) wszelkie inne zadania, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
19. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
20. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
    a) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do osób zasiadających w Zarządzie Stowarzyszenia.
21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
    b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
    c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
    d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
    e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
22. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
    a) składek członkowskich,
    b) darowizn, spadków, zapisów,
    c) dochodów z własnej działalności statutowej,
    d) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
    e) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
    f) dotacji i ofiarności publicznej,
    g) dotacji budżetowych,
    h) odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionej przez niego osoby.
5. Całość uzyskiwanych przez Stowarzyszenie przychodów przeznaczona będzie na działalność statutową.
6. Zabrania się:
    a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
    b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
    c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
    d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie rozstrzyga Zarząd.
4. Nazwa Stowarzyszenia nie może zostać przejęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałe po jego rozwiązaniu.

 Tekst jednolity 22 maja 2006 r.