"SOKÓŁ"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT

Who's online

REGULAMIN SERWISU WWW.PEREGRINUS.PL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.peregrinus.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
 2. Serwis www.peregrinus.pl jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”  (zwaną dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą we Włocławku; ul. Osiedlowa 1; 87-800, identyfikującą się numerami: NIP 888-27-33-937, REGON: 911307650 i KRS: 0000133612.
 3. Strona internetowa umożliwia:
  1. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia,
  2. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia,
  3. dołączenie do list mailingowych Stowarzyszenia.
  4. korzystania z Forum.
 4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu www.peregrinus.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów w szczególności dla Użytkowników w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

II. INFORMACJE O DZIAŁANIACH STOWARZYSZENIA DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

III. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem zwykłych przelewów lub za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest  Dotpay z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255. 
 2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  1. Przelewu elektronicznego Dotpay S.A.;
  2. Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej)
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • Maestro
   • MasterCard Electronic
  3. Przelewu tradycyjnego.
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie:  www.dotpay.pl.
 4. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych Dotpay.
 5. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
 6. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są Dotpay przez Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Dotpay wpłaty. Płatność udostępniana jest Stowarzyszeniu w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. eCard nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Stowarzyszenia prowizję w wysokości 0,80% od każdej płatności.
 7. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się ze Specjalistą ds. Współpracy z Darczyńcami Indywidualnymi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 8. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Specjaliście ds. Współpracy z Darczyńcami Indywidualnymi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 9. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT).

IV. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w punkcie III.3, nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  1. pisemnej - osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.),
   Dotpay Sp. z o.o.
   ul. Wielicka 28 b,
   30-552 Kraków
  2. ustnie – telefonicznie na numer: +48 12 688 26 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay,
  3. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl
 2. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

V. LISTA MAILINGOWA

 1. Dołączenie do listy mailingowej Stowarzyszenia (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),
  2. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),
  3. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
 3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Stowarzyszeniu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Użytkownik może też udostępnić Stowarzyszeniu swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”  z siedzibą we Włocławku, ul. Osiedlowa 1  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Użytkownik wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.