"SOKÓŁ"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT / FUNDACJA

#POMAGAM

logo
Za pośrednictwem serwisu Przelewy24 w tym roku wsparliście nas
98x
Dziś: 😊😊😊😊
Razem możemy więcej - liczy się każda złotówka...
 
 
 
 
donate

Nasza praca to także wydatki - przekaż darowiznę

Nasze najważniejsze projekty to reintrodukcja, czyli przywracane sokoła wędrownego polskiej przyrodzie oraz monitoring odbudowującej się populacji tego gatunku w Polsce.

Kupujemy młode sokoły, przewozimy je od hodowców do miejsca przeznaczenia, potem karmimy i pilnujemy. Przygotowujemy dla nich i bezpieczne gniazda z których mogą wylecieć. Poszukujemy nowych gniazd sokołów wędrownych w całej Polsce, obrączkujemy dzikie sokoły a niektórym zakładamy nadajniki satelitarne. Instalujemy podglądy on-line. Montujemy przy gniazdach fotopułapki.

A to nie wszystko co robimy...


 Razem możemy więcej - nawet najmniejsza wpłata jest ważna...

donate

Dołącz do grona aktywnych obserwatorów...

Obserwujesz życie sokołów wędrownych? Masz swoje ulubione lokalizacje, gniazda czy swoich własnych ptasich bohaterów? Poszerz teraz swoje możliwości. Komentuj, dyskutuj, wymieniaj się wiadomościami, wrażeniami i wiedzą. Zastanawiasz się czy warto dołączyć? Sprawdź sam.
Proces rejestracji jest prosty, nie zwlekaj ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

FaniMani

Od teraz możesz nas wspierać przez serwis fanimani.pl
Robiąc zakupy w wybranych sklepach internetowych możesz wspierać naszą organizację bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

https://fanimani.pl/peregrinuspl/

W dniach 23-24 marca 2010 roku wzięliśmy udział w VI Konferencji z cyklu AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE w Rogowie zorganizowanej przez  Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.

Tematem przewodnim byłaUNIA EUROPEJSKA DLA ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POLSKICH LASÓW.

Na konferencji przedstawiliśmy referat RESTYTUCJA SOKOŁA WĘDROWNEGO FALCO PEREGRINUS W POLSCE. 

Konferencja poświęcona była głównie pozyskiwaniu funduszy europejskich na ochronę przyrody w Lasach Państwowych.  Co prawda nasza organizacja nie jest bezpośrednio związana z Lasami Państwowymi, do główny nasz cel, jakim jest odbudowanie ekotypu leśnego sokoła wędrownego, jest ściśle powiązany z terenami leśnymi z których większość jest zarządzana przez Lasy Państwowe. Na konferencji zaprezentowaliśmy realizowany w Polsce od 1990 roku Program Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce i jego wyniki oraz nowe kierunki działań, które mogły być rozpoczęte dzięki otrzymanej dotacji z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (Program realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych).  Realizowana obecnie dotacja z FOP pozwoliła na ropoczęcie nowego etapu programu restytucji sokoła wędrownego, który powinień przynieść w ciągu kilku następnych lat wymierne rezultaty w postaci powstawania corocznie kilku nowych stanowisk lęgowych na terenach leśnych.

 

 

Program realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych


Założenia konferencji:

Polska jest krajem o bogatej różnorodności biologicznej, szczególnie w przypadku ekosystemów leśnych. Mimo że nasze lasy rozwinęły się w większości po wycięciu lasów naturalnych, nadal około 65% rodzimych gatunków występujących w Polsce to gatunki leśne lub z lasem związane. To efekt wielu wpływów i działań, głównie różnorodnych form ochrony przyrody, ekstensywnego użytkowania jej zasobów w niektórych regionach kraju oraz uwarunkowań biogeograficznych.
Obecnie zachowanie różnorodności biologicznej jest jednym z najważniejszych celów gospodarki leśnej. Zbieżna z Konwencją w Rio de Janeiro ustawa o lasach z 1992 roku wprowadza do polskiego leśnictwa definicję trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Dziś najważniejszymi elementami ekologicznego leśnictwa, zmierzającymi do zachowania różnorodności biologicznej są: przebudowa drzewostanów pod kątem ich zgodności z siedliskiem, różnicowanie struktury lasu, stosowanie rębni złożonych, preferowanie odnowień naturalnych, wzbogacanie materii organicznej, zachowanie leśnych zasobów genowych, prace siedliskoznawcze, kartowanie rozmieszczenia siedlisk i gatunków, a nawet zarządzanie niektórymi formami ochrony przyrody.
Różnorodność biologiczna lasów może być wzmacniana poprzez realizację projektów i programów finansowanych z środków krajowych i zagranicznych. Zwykle programy te wzajemnie się uzupełniają. Przykładowo, oprócz kształtowania kompleksów leśnych niezmiernie ważne są takie działania, jak: tworzenie korytarzy ekologicznych w postaci zadrzewień na terenach rolnych czy zachowanie mozaiki siedlisk, która uwzględnia nie tylko lasy, ale także tereny otwarte, cieki, bagna czy torfowiska.
Ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej polskich lasów wymagają także odpowiednich środków finansowych. Obecnie, wśród wielu mechanizmów finansowania na szczególną uwagę zasługuje V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz LIFE +. Polska - jako członek Unii Europejskiej, polskie lasy - jako ostoje rzadkich siedlisk i gatunków, stoją przed dużą szansą pozyskania i wykorzystania środków przeznaczonych na lata 2007-2013.
Pierwsze konkursy już za nami. Dzięki aktywności instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych wystartowało wiele interesujących projektów związanych z zachowaniem i wzbogacaniem różnorodności biologicznej na wielu poziomach. Niemałą cześć środków zdobyli sami leśnicy z Lasów Państwowych aplikując o środki ze wszystkich poziomów organizacyjnych: nadleśnictw, regionalnych dyrekcji, jak i wydziałów dyrekcji generalnej. Dużą pulę zdobyły inne instytucje publiczne i stowarzyszenia pozarządowe, które posiadają bogatą i praktyczną wiedzę ekspercką, doświadczenie w stosowaniu nowych rozwiązań i liczne rzesze zaangażowanych członków. .

Intencją organizatorów Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród obecnych i potencjalnych Beneficjentów, czyli wszystkich tych, którzy potrafią lub chcieliby korzystać z instrumentów unijnych wspierających ochronę przyrody w lasach, a także:
- zachęcenie większej grupy leśników, urzędników i przyrodników do przygotowywania wspólnych wniosków o tematyce leśnej,
- wsparcie merytoryczne i organizacyjne dzięki opiece i pomocy Instytucji Wdrażających.

Cele konferencji

 • Promocja projektów związanych z zachowaniem i wzbogacaniem różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych
 • Zachęta do zdobywania środków finansowych na ochronę przyrody w ekosystemach leśnych
 • Budowanie platformy wymiany doświadczeń wśród obecnych i potencjalnych Beneficjentów programów unijnych
 • Wspieranie zrównoważonego i trwałego leśnictwa
 • Promocja Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej
 • Promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach V priorytetu PO IiŚ.

Charakter konferencji i uczestnicy
Konferencja dotyczy praktycznych metod ochrony przyrody w leśnictwie zrównoważonym w kontekście umiejętności pozyskiwania na ten cel głównie zagranicznych środków finansowych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów, w tym doświadczeń w realizacji projektów współfinansowanych ze środków V priorytetu PO IiŚ. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk akademickich, a także instytucji i urzędów publicznych oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, zachowaniem i wzbogacaniem różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych. Konferencja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności.

Patronat honorowy

 • Alojzy SZYMAŃSKI - JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Janusz ZALESKI - Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody
 • Marian PIGAN - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Anna WILIŃSKA - Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie
 • Andrzej JAGUSIEWICZ - Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Michał KIEŁSZNIA - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Jan RĄCZKA - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Andrzej GRZYWACZ - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego
 • Piotr PASCHALIS-JAKUBOWICZ - Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
 • Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Patronat medialny

 • Biznes i Ekologia
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Poznajmy Las
 • Środowisko
 • Komitet Organizacyjny
 • Dariusz Anderwald - SGGW LZD CEPL w Rogowie
 • Radomir Dyjak - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie
 • Jolanta Błasiak - Wydział Ochrony Przyrody DGLP
 • Józef Grodecki - Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Marek Sławski - Wydział Leśny SGGW w Warszawie
 • Jerzy Szwagrzyk - Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

eu

Autopromocja

Nagroda EkoMistrzowie
dolnośląskiej ekologii 1993 - 2018 r.
dla
Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu

Finansują nas

Wspierają nas

Współpracujemy