RODO

RODO

Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”
z siedzibą we Włocławku, ul. ul. Promienna 11

Szanowni Państwo,

wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”  z siedzibą we Włocławku, ul. Promienna 11, zwane dalej Stowarzyszeniem lub Administratorem, kontakt w sprawie ochrony danych jest  możliwy pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

  1. realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, gdzie podstawą przetwarzania jest głównie art. 6 ust 1 lit c i e  RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w oparciu o przepisy wynikające zwłaszcza z Prawa o Stowarzyszeniach (j.t. Dz.U 2001 nr 79 poz. 855: zmaz.u. z 2003 roku nr 96 poz. 874 z późn.zm.) i Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96,poz. 873, 874). Podstawą przetwarzania może też być  zawarta umowa lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b  RODO)

  2. związanych z procesem rekrutacji członków Stowarzyszenia, pracowników oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, chęć zawarcia umowy a w wyjątkowych sytuacjach zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a b i c RODO)

  3. realizacji zawartych umów, porozumień.  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b RODO.

 3. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w związku zawartymi z Administratorem umowami. Za odbiorców mogą być uznane:

  1. banki i inne podmioty w zakresie realizacji płatności,

  2. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;

  3. podmioty świadczące na rzecz  Stowarzyszenia usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Stowarzyszenie przez przepisy prawa,

  4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Skarbowy oraz Główny Urząd Statystyczny,

  5. inne instytucje, w tym udzielające dotacji na projekty realizowane przez Stowarzyszenie oraz podmioty z nami współpracujące np. w zakresie systemu IT i utrzymania strony internetowej.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań statutowych lub zawarcia umowy, odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zrealizowania zadania lub zawarcia umowy.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody, jeśli przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO.

 6. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Stowarzyszenie nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu.

 8. Na zasadach określonych w RODO , przysługuje Pani/Panu prawo  do:

  1. dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  2. sprostowania danych,

  3. usunięcia danych,

  4. ograniczenia przetwarzania danych,

  5. przenoszenia danych,

  6. wniesienia sprzeciwu,

  7. wycofania zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy czym wycofanie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem),

  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych (RODO).